Vergi Hukuku

Enter subtitle here

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku, vergilerin niteliklerini, gerçekleştirilmelerini, alınma yöntemlerini, vergi yükümlüleriyle maliyenin ilişkilerini, bunların hak ve görevlerini inceleyen hukuk dalıdır. Vergi hukukunun bağlayıcı nitelikteki kaynakları; Anayasa, Kanun, Uluslararası Vergi Anlaşmaları, Düzenleyici Genel Tebliğler, Tüzükler, Yönetmelikler, Mali Mahkeme Kararları ve İçtihadı oluşmaktadır. Bu kaynaklar aracılığıyla, vergileme alanında uyulması gereken temel ilke, kural, usul ve esaslar belirlenmekte veya vergi uygulamalarının bunlara uygunluğu denetlenmektedir.

ACER Avukatlık Bürosu, vergi hukuku alanında müvekkillerine vergi ziyaı suçu, usulsüzlük cezaları ve kaçakcılık suçlarına ilişkin davalarda, hesap hataları ve vergilendirme hatalarının düzeltilmesi işlemlerinde, Gelir vergisi, katma değer vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi ve diğer tüm vergi türlerine ilişkin ihtilaflarda, beyana dayanan tarh, re'sen, ikmalen veya idare tarafından yapılan tarh işlemlerinde, tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma işlemlerinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır