1. Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die door de cliënt, hierna "Cliënt" genoemd, op welke wijze ook, aan Advocatenkantoor ACER, met kantoren te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 281, hierna "Kantoor" genoemd, werden en/of worden toevertrouwd en waarbij de Cliënt of diens rechtsopvolgers aan het Kantoor opdracht en mandaat gaven en/of geven tot het verrichten van alle werkzaamheden in het kader van de behandeling van de gegeven opdracht.
 2. Het Kantoor staat naar best vermogen in voor een efficiënte, zorgvuldige en correcte uitvoering van de door de Cliënt gegeven opdracht en de prompte communicatie dienaangaande aan de Cliënt. Het Kantoor verleent echter geen enkele garantie wat het door de Cliënt beoogde resultaat betreft. De verbintenis van het Kantoor is een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis.
 3. De Cliënt verleent aan het Kantoor alle medewerking om het beoogde resultaat te bereiken. Hij verbindt er zich uitdrukkelijk toe om aan het Kantoor onmiddellijk alle informatie te verstrekken waarover hij beschikt, teneinde een adequate en tijdige behandeling van de gegeven opdracht mogelijk te maken. Cliënt zal het Kantoor onverwijld inlichten indien er zich omstandigheden voordoen, van welke aard ook, die van belang kunnen zijn in het kader van de behandeling door het Kantoor van de door de Cliënt gegeven opdracht.
 4. De Cliënt zal het Kantoor vergoeden voor de door het Kantoor geleverde prestaties onder de vorm van een honorarium of ereloon. De Cliënt zal het Kantoor vergoeden voor de door het Kantoor gemaakte kantoorkosten. De Cliënt zal tevens instaan voor de betaling van de gerechtskosten.
 5. Voor alle opdrachten zal het ereloon worden berekend op basis van een uurtarief. Het thans gangbare uurtarief bedraagt thans € 150,00 EUR exclusief BTW. Voor iedere prestatie in het dossier geschiedt een minimale aanrekening van tien minuten. De tijdsduur die in rekening zal gebracht worden aan de Cliënt is deze die door de advocaat daadwerkelijk werd besteed aan de behandeling van het dossier. Uitzonderlijk kunnen de uurtarieven verhoogd worden, zulks dient evenwel uitdrukkelijk overeengekomen te worden tussen het Kantoor en de Cliënt.
 6. Wanneer de opdracht een loutere invordering betreft, is het de regel dat bovenop de ontvangen provisies een ereloon wordt berekend op de na aanmaning of na procedure daadwerkelijk gerecupereerde bedragen aan de hand van volgend waardetarief (bedragen in EUR en exclusief BTW):
  • 0,00 tot 1.250,00: 30 %
  • 1.251,00 tot 2.500,00: 20 %
  • 2.501,00 tot 5.000,00: 15 %
  • 5.001,00 tot 50.000,00: 10 %
  • 50.001,00 tot 125.000,00: 7,5 %
  • boven 125.000,00: 5 %
 7. Gerechtskosten zijn zowel diverse gerechtskosten (rolrechten, expeditierechten, et cetera), als de gerechtsdeurwaarderskosten (dagvaarding, beslag, gedwongen uitvoering, et cetera). De door het Kantoor vooruitbetaalde gerechtskosten worden doorgerekend aan de Cliënt.
 8. Kantoorkosten zijn kosten die gemaakt worden binnen het kantoor (kantoormateriaal, secretariaat, postzegels, verplaatsingsonkosten, kopiename, telefoon, telefax, e-mail, enz.). Voormelde kosten worden aan de Cliënt doorgerekend aan een forfaitaire prijs van 10,00 EUR (exclusief BTW) per kantooreenheid, d.i. per getypte pagina.
 9. Het Kantoor zal aan de Cliënt om betaling van één of meerdere provisies of, na afhandeling van de opdracht, om betaling van de eindafrekening verzoeken. In beide gevallen ontvangt de Cliënt alsdan een factuur in de vorm van een provisieverzoek, resp. een eindstaat van ereloon en onkosten, die detail bevat van de gemaakt onkosten en de geleverde prestaties.
 10. Klachten en bemerkingen m.b.t. de aan de Cliënt overgemaakte provisienota's en staten van onkosten en ereloon dienen binnen een termijn van 14 dagen na verzending van de staat per aangetekende brief te worden overgemaakt aan het Kantoor.
 11. Indien een provisienota of een staat van onkosten en ereloon ondanks verzoek niet wordt voldaan, worden de werkzaamheden opgeschort nadat de Cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. Het Kantoor is niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat als gevolg van de opschorting van de werkzaamheden om voormelde reden.
 12. Elke provisienota en staat van onkosten en ereloon dient te worden voldaan binnen de 15 dagen na de verzending, bij gebreke waaraan het onbetaald bedrag wordt verhoogd met een intrest van 10 % per jaar en een forfaitaire schadeloosstelling van 10% met een minimum van 250,00 EUR en een maximum van 2.500,00 EUR.
 13. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald.
 14. Het kantoor zal steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen wanneer derden worden ingeschakeld, doch kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor hun gebeurlijke tekortkomingen.
 15. Op de verhouding tussen Cliënt en het Kantoor is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Ingeval van geschil zijn uitsluitend de Rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen bevoegd.
 16. In geval van betwisting m.b.t. de staat van onkosten en ereloon is uitsluitend de reglementering van de Orde van Advocaten en de Belgische wetgeving van toepassing en zijn uitsluitend de Vrederechter van het 1e kanton Antwerpen en de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, Afdeling Antwerpen bevoegd.