Tarieven

 TARIEVEN

Transparantie in de erelonen en duidelijke afspraken zijn zowel voor de client als de advocaat van groot belang.

Tijdens de eerste consultatie wordt er een ereloon van 75 EUR exc. BTW aangerekend.

Advocatenkantoor hanteert naargelang de wensen van de cliënten vaste of variërende erelonen. 

Hiervoor wordt er verwezen naar de richtlijnen van de Balie van Antwerpen waarin het volgende wordt medegedeeld:

De advocaat heeft het recht om zelf zijn of haar ereloon te bepalen. Het Gerechtelijk Wetboek (art. 446 ter) verplicht de advocaat wel om het ereloon te begroten met de bescheidenheid die van het ambt moet worden verwacht, waarbij de begroting moet getuigen van een billijke gematigdheid.Los van deze wettelijke beperking bepaalt de advocaat dus zelf op welke wijze hij of zij het ereloon berekent. Zonder bindend te zijn, worden drie berekeningswijzen vrij algemeen aangewend voor het begroten van het ereloon, wegens hun eenvoud en praktische hanteerbaarheid en wegens de bekendheid ervan bij het cliënteel.

 • vergoeding per tijdseenheid, dit is een bedrag per aanrekenbaar (deel van een) uur voor verleende diensten;
 • vergoeding naargelang de waarde van de zaak, wat neerkomt op een percentage op een in geld bepaalbare waarde van een zaak;
 • vergoeding naar de aard van de zaak, te weten een forfaitair bedrag per prestatie of per reeks van prestaties. Dit raakt wel enigszins in onbruik.


De advocaat kan ook een ander berekeningssysteem toepassen of een combinatie van de voormelde berekeningswijzen, in redelijkheid te worden vastgelegd. De berekening kan eventueel worden verhoogd of verlaagd, afhankelijk van factoren zoals:

 • de financiële draagkracht van de klant;
 • het dringende karakter;
 • de belangrijkheid van de zaak;
 • de moeilijkheidsgraad;
 • het resultaat;
 • de ervaring van de advocaat;
 • de onderlegdheid van de advocaat in de behandelde materie;
 • andere ...


Het wordt de advocaat aanbevolen om zijn of haar cliënt vooraf in te lichten over de berekeningswijze die zal gehanteerd worden. Het is zelfs aan te raden om tussen advocaat en cliënt vooraf een goede afspraak te maken of een overeenkomst te treffen over de wijze van ereloonbegroting.Behalve de erelonen zijn er ook nog de kosten. Die worden afzonderlijk aan de cliënt aangerekend. De kosten zijn de uitgaven die de advocaat maakt met betrekking tot een aan hem toevertrouwde zaak voor rekening van de cliënt. Ze kunnen worden onderverdeeld in algemene kosten en specifieke kosten.De algemene kosten worden veelal aangerekend per zogenaamde kantooreenheid, die dan vermenigvuldigd wordt met het aantal getypte bladen in een bepaald dossier. Als niet-bindend indicatief bedrag van de kantooreenheid kan bijvoorbeeld gelden 10 euro per getypt blad. De specifieke kosten in een bepaald dossier worden aan de cliënt doorgerekend. Het gaat om vervoerskosten, gerechtskosten, kosten van vertaling, e.a.

(Bron: https://www.balieantwerpen.be/nl/een-advocaat/erelonen/richtlijnen )